Clàusules Legals

CLÀUSULA LEGAL PER COMUNICACIONS ELECTRÒNIQUES

AVÍS SOBRE CONFIDENCIALITAT: Aquest missatge i, si escau, els arxius adjunts són
confidencials especialment pel que fa a les dades personals. i es dirigeixen exclusivament al destinatari referenciat. Pot contenir informació confidencial sotmesa a secret professional i la seva divulgació està prohibida en virtut de la legislació vigent. S’informa que, si no és vostè el destinatari o la persona autoritzada pel mateix, que la informació continguda en aquest missatge és reservada i la seva utilització o divulgació amb qualsevol fi està prohibida. Si ha rebut aquest document per error, li preguem que ens ho comuniqui per telèfon, o e-mail i procedeixi a la seva destrucció. En l’enviament d’e-mail no es pot garantir la seguretat ja que aquesta informació pot ser modificada, interceptada, o incompleta. El remitent no accepta responsabilitat pels errors o omissions en el contingut o annexos d’aquest e-mail.

CLÀUSULA LEGAL PER ENVIAMENT ELECTRÒNIC DE PUBLICITAT

PUBLI: ASSUMPTE
AVÍS SOBRE CONFIDENCIALITAT: Aquest document es dirigeix exclusivament a la persona destinatària. Pot contenir informació confidencial sotmesa a secret professional i la seva divulgació està prohibida en virtut de la legislació vigent. S’informa que si no és vostè la persona destinatària o autoritzada per la mateixa, la informació continguda en aquest missatge és reservada i la seva utilització o divulgació amb qualsevol fi està prohibida. Si ha rebut aquest document per error, li preguem que ens ho comuniqui i procedeixi a la seva destrucció. En l’enviament d’e-mail no es pot garantir la seguretat ja que aquesta informació pot ser modificada, interceptada o incompleta pel que l’empresa remitent no accepta responsabilitat pels errors o omissions en el contingut o annexos d’aquest e-mail.
TÀRREGA AUDIOVISUALS, S.L., amb C.I.F. B25779505 i domicili en AVDA JOSEP TREPAT I GALCERAN 11, 2 PLANTA li li informa que és responsable d’un fitxer de dades de caràcter personal, on estan inclosos les seves dades, la finalitat de les quals és la relació comercial, i l’enviament de documentació. Li informem que podrà exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat de les seves dades en l’adreça indicada mitjançant escrit, concretant la seva sol·licitud i al que acompanyi fotocòpia del seu Document Nacional d’Identitat.
L’enviament d’aquest email respon amb la totalitat de la legislació vigent de Protecció de Dades i Llei de Serveis de la Societat de la Informació. Igualment, si no desitja rebre més informació de la nostra empresa, enviï’ns un e-mail a INFO@TARREGA.TV, amb la paraula “baixa” en l’apartat assumpte.

CLÀUSULA LEGAL PER FORMULARI WEB

En compliment de l’establert en la normativa vigent de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li comuniquem que les dades recollides en el present formulari quedaran incorporats i seran tractats en el fitxer denominat Usuaris Web sota la responsabilitat de TÀRREGA AUDIOVISUALS, S.L. amb la finalitat de poder prestar els seus serveis, així com per mantenir-me informat sobre qüestions relatives a l’activitat de l’empresa.
Li informem que les dades que ens faciliti seran tractats de forma lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada i no es comunicaran o cediran a tercers, exceptuant que aquesta comunicació sigui necessària o pugui suposar una millora per a la finalitat dels mateixos, sempre concorde a la normativa vigent en matèria de protecció de dades, Reglament General de Protecció de Dades.
En el cas que es produeixin canvis en algun de les dades facilitades, amb la finalitat de mantenir el nostre fitxer actualitzat, li preguem ens ho comuniqui per escrit.
Li informem de la possibilitat que té d’exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat de les seves dades de caràcter personal de forma presencial en les oficines de TÀRREGA AUDIOVISUALS, S.L., acompanyant còpia de DNI, o bé mitjançant correu postal a AVDA JOSEP TREPAT I GALCERAN 11, 2 PLANTA LLEIDA, o correu electrònic INFO@TARREGA.TV.

MODEL DE CLÀUSULA PER FORMULARI DE SOL·LICITUD DE PRESSUPOST

En compliment de l’establert en la normativa vigent en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li comuniquem les dades facilitades s’incorporen i són tractats en els fitxers inscrits davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, sota la responsabilitat de TÀRREGA AUDIOVISUALS, S.L. amb CIF B25779505 i domicili en AVDA JOSEP TREPAT I GALCERAN 11, 2 PLANTA sent cancel·lats després del compliment del període establert legalment. La recollida i tractament de les Dades de Caràcter Personal té com a finalitat el poder-li prestar els serveis sol·licitats al present pressupost, així com el manteniment de la relació contractual que si escau s’estableixi TÀRREGA AUDIOVISUALS, S.L.. A més, es podran utilitzar les dades facilitades per mantenir-li informat de novetats comercials i diferents ofertes promocionals. Excepte indicació en contrari, dóna el seu consentiment exprés perquè es puguin utilitzar les seves dades amb les finalitats a dalt indicades.
Les dades facilitades podran ser comunicats en cas necessari a administracions públiques i qualsevol altra entitat encarregada de tractament per poder complir amb els serveis contractats. TÀRREGA AUDIOVISUALS, S.L. es compromet a tractar les seves dades de forma lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada i a no comunicar o cedir aquesta informació a tercers, exceptuant que aquesta comunicació sigui necessària o pugui suposar una millora per a la prestació dels serveis contractats tal com s’indica en el paràgraf anterior.
La renúncia a autoritzar aquest tractament comportaria la impossibilitat de complir amb els serveis als quals aquest contracte es refereix.
Així mateix, li informem de la possibilitat que té d’exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat mitjançant escrit dirigit a AVDA JOSEP TREPAT I GALCERAN 11, 2 PLANTA o bé al correu electrònic INFO@TARREGA.TV. Finalment, TÀRREGA AUDIOVISUALS, S.L. posa en coneixement les dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades de l’empresa, tant el correu electrònic info@normatiza.es com el telèfon 663 611 822.

CLÀUSULA LEGAL PER FORMULARI DE LLOC DE TREBALL

En compliment de l’establert en la normativa vigent de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li comuniquem que les dades recollides en el present formulari quedaran incorporats i seran tractats en el fitxer denominat Recursos Humans sota la responsabilitat de TÀRREGA AUDIOVISUALS, S.L. amb la finalitat de participar en els processos de selecció de personal. Les seves dades seran tractades de forma lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada i a no comunicar o cedir aquesta informació a tercers, exceptuant que aquesta comunicació sigui necessària o pugui suposar una millora per a les finalitats dels mateixos. Per a això, sol·licitem la seva autorització per tractar i cedir aquestes dades a terceres empreses per a processos de selecció de personal similars.
En el cas que es produeixin canvis en algun de les dades facilitades, amb la finalitat de mantenir el nostre fitxer actualitzat, li preguem ens ho comuniqui per escrit.
La renúncia a autoritzar aquest tractament comportaria la impossibilitat de complir amb els serveis als quals aquest contracte es refereix.
Li informem de la possibilitat que té d’exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat de les seves dades de caràcter personal de forma presencial en les oficines de TÀRREGA AUDIOVISUALS, S.L., acompanyant còpia de DNI, o bé mitjançant correu postal a AVDA JOSEP TREPAT I GALCERAN 11, 2 PLANTA o correu electrònic INFO@TARREGA.TV.
Finalment, es posen en coneixement les dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades de l’empresa, tant el correu electrònic info@normatiza.es com el telèfon 663 611 822.

Escrigui les paraules clau de recerca i pressiona la tecla Retorn.